• En
قانون مدیریت خدمات کشوری
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 30186/9192 مورخ 1384/2/20 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  "قانون مدیریت خدمات کشوری" مصوب 1386/7/8 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد وپنجم (85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بو د،  از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 1385/11/18 و تائید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ارسال می گردد.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری :

ماده 40: - به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری ، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ،"پایگاه اطلاعات ایرانیان " را طراحی ،ساماندهی و اجرا نماید.
تبصره 1: - این پایگاه با استفاده از " شماره ملی " و " کدپستی " از طریق ساماندهی ، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

تبصره 2:- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را 
بااستفاده از "شماره ملی " و "کدپستی ده رقمی " آماده نمایند.

تبصره 3:- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4:- سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام کار تکالیف مصرح در این ماده می باشد.هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد، از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد
.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0